P1100185

ด้านในของพิพิธภัณฑ์ Aya Sofya ดูพื้นที่ถูกขัดด้วยรองเท้าของผู้คนทั้งสมัยโน้นและสมัยนี้ ขัดจนมันจนเป็นคลื่นเลย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *