P1100156

รถรางสมัยโบราณ ใช้แค่เส้นทางสั้น ๆ บนถนนอิสติคลาล = ถนนอิสระภาพ เป็นถนนที่มีชื่อเสียงของตุรกี ยาวประมาณ 3 กม. สถาปัตยกรรมเก่าแก่สมัยจักรวรรดิออตโตมัน

Leave a Reply