SONY DSC

ปั่นจนถึงยอดสูง 1230 ม. สูงที่สุดตั้งแต่ออกจากสวีเดน นึกว่าจะลงอย่างเดียวละ แต่…ฝันไปเต๊อะ :-p เมฆดูประหลาดดีนะเหมือนมีใครไปทิ้งอะตอมบอมบ์ตรงนั้นเลย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *